Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Ö
Number of items at this level: 60.

A

Andersson, Daniella (2008) Early Holocene occurrence of thermophilous trees in the Storulvån valley. Other thesis, SLU.

Andersson, Jenny (2008) Ekologisk landskapsplan för fastigheten Götebo 1:5. Other thesis, SLU.

B

Bergman, Anders (2008) Betydelsen av kolkälla och mikrobiell fysiologisk status för temperaturresponsen (Q10) vid nedbrytning av organiskt material. Other thesis, SLU.

Björkman Westin, Mattias (2008) Frigörelse av kvicksilver och metylkvicksilver till bäckvatten under olika perioder efter skogsavverkning. Other thesis, SLU.

Bylund, Anna (2008) En analys av SCA Skog AB's metod för egenuppföljning av gallringar. Other thesis, SLU.

Bärlund, Pernilla (2008) Återväxt av blåbär (Vaccinium myrtillus L.) efter ångbehandling. Other thesis, SLU.

C

Carlstedt, Frida (2009) Kan risken för spontan contortaföryngring elimineras genom hyggesbränning? Other thesis, SLU.

D

Dahl, Ida (2008) The effects of forest clear-cutting on stream water DOC. Other thesis, SLU.

Dermer, Richard (2007) Picea mariana ((P. Mill.) B.P.S), P. abies (L.), Pinus contorta (Dougl.) och P. sylvestris (L.). Other thesis, SLU.

E

Elm, David (2008) Dikesrensning och skyddsdikning. Other thesis, SLU.

Enström, Nathalie (2008) Heavy metal accumulation in voles, shrews and snails after fertilisation with pelletized and granulated municipal sewage sludge. Other thesis, SLU.

Erhagen, Björn (2007) Löslighet och metylering av kvicksilver i en förorenad sjö (Ala-Lombolo) i Kiruna kommun. Other thesis, SLU.

Erlandsson, John (2008) Fukthalt i GROT - påverkande faktorer. Other thesis, SLU.

F

Fjellborg, Åsa (2009) Infection rate of pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) in Scots pine (Pinus sylvestris) regenerations with retained aspens (Populus tremula). Other thesis, SLU.

Folkesson, Christian (2007) Marktillstånd och borbrist på åkermark planterad med gran i Västerbottens län. Other thesis, SLU.

G

Gardmo, Fredrik (2007) Uttag av energisortiment vid gallring av contorta, ett komplement till konventionell gallring? Other thesis, SLU.

Garrido Rodriguez, Pablo (2008) Local vegetation history of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in central Scandes (Sweden) since the mid-Holocene. Other thesis, SLU.

Grape, Sofia (2007) Inverkan av nederbörd, temperatur och frost på årsringens egenskaper hos boreal tall (Pinus sylvestris L.). Other thesis, SLU.

Gustafsson, Helena (2008) The effect of moisture, litter and stand age on N fixation in the feathermoss, Pleurozium schreberi. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Jenny (2009) Habitat and plant selection of livestock in a fire-managed Afro-alpine heathland in Ethiopia. Other thesis, SLU.

Göthesson, Camilla (2008) Privata skogsägares inställning till frivilliga naturvårdsavsättningar samt kvalitets- och tillväxthöjande skogsskötselåtgärder. Other thesis, SLU.

H

Hägglund, Daniel (2009) Produktionseffekter och behov av dikesrensning i Sveaskogs skogar. Other thesis, SLU.

Högdahl, Anna (2008) Naturvårdande skötsel (NS) - blir resultatet som man tänkt sig? Other thesis, SLU.

J

Johansson, Lars (2008) Plantering av gran (Picea abies) på kalhyggen och självföryngring under högskärmar av björk (Betula pendula och Betula pubescens). Other thesis, SLU.

K

Karlsson, Anna (2008) Årstidsdynamik för kvicksilver i ett sövattensediment. Other thesis, SLU.

Karlsson, Marianne (2009) Influence of light competition on vitality in old aspen. Other thesis, SLU.

Karlsson, Niklas (2009) Älgbete och skogsskador på beståndsnivå. Other thesis, SLU.

Kassfeldt, Emma (2009) Susceptibility of hybrid aspen (Populus tremula x tremuloides) to pine twisting rust (Melampsora pinitorqua). Other thesis, SLU.

Kero, Irina (2007) Utbyte av massaved och biobränsle i några typbestånd av Contorta. Other thesis, SLU.

Kling, Jonas (2007) Att återställa en naturlig ordning. Other thesis, SLU.

Kovanen, Maija (2007) Growth responses in Swedish boreal coniferous forests after addition of nitrogen as sewage sludge pellets. Other thesis, SLU.

Kretz, Erik (2009) Traditional housing in northern Laos. Other thesis, SLU.

L

Lindström, Elisabeth (2007) Vad påverkar skogsägarnas naturhänsyn vid föryngringsavverkning i region Mellannorrland? Other thesis, SLU.

Linnman Wänglund, Ylva (2008) How is the distribution of the epiphytic lichen Usnea longissima affected by forest structure and logging history within stands? Other thesis, SLU.

Ludewig, Staffan (2008) Gallringsprioritering av contortabestånd. Other thesis, SLU.

M

Martin Ortega, Pablo (2008) Water availability controls nitrogen fixation in the feather moss, Pleurozium schreberi. Other thesis, SLU.

Möller Pedersen, Sören (2007) Models of individual tree mortality for trembling aspen, lodgepole pine, hybrid spruce and subalpine fir in northwestern British Columbia. Other thesis, SLU.

N

Netterling, Sakura (2008) Tropical rain forest recovery after cyclone and human activity on Savai'i, Samoa. Other thesis, UNSPECIFIED.

Nilsson, Håkan (2008) Resultat från tre klonförsök med fågelbär, Prunus avium L, i södra Sverige. Other thesis, SLU.

Nolén, Karin (2009) Inverkan av årstid för förstagallring på avverkningsskador i contorta och tall. Other thesis, SLU.

Nord, Helena (2008) Water infiltration under different land use in miombo woodlands outside Morogoro, Tanzania. Other thesis, SLU.

Nylander, Anna (2008) Trädslagsinverkan på markvegetationens utveckling i odlingsförsök med tall och contorta. Other thesis, SLU.

O

Oskarsson, Johan and Busk, Martin (2007) Rätten till Norrland. Other thesis, SLU.

P

Persson, Cecilia (2008) Tillväxt och potentiell sågtimmerkvalitet i gallringsmogna jämförelseplanteringar med Pinus contorta och P. sylvestris. Other thesis, SLU.

Persson, Johan (2007) Föryngringsresultat och beräknad virkesproduktion i naturligt föryngrade tallbestånd i Västerbotten under mitten av 1990-talet. Other thesis, SLU.

R

Rodríguez, Eva (2008) Vegetation history and Picea abies (L.) Karst. establishment in the Härjedalen province (central Sweden). Other thesis, SLU.

Roffey, Hampus (2008) Fågelbär (Prunus avium L.) - överlevnad, höjdutveckling och skador i unga planteringar på småländska höglandet. Other thesis, SLU.

Ross, Alexander (2008) Ifrågavarande kronopark skall benämnas Skatan. Other thesis, SLU.

S

Sallkvist, Jenny (2008) Relationer mellan Norske Skog och de privata skogsägarna i Jämtland. Other thesis, SLU.

Sandström, Emma (2008) Skötsel av tätortsnära skogliga rekreationsområden. Other thesis, SLU.

Sjöström, Anna (2008) Fuktkvotens inverkan på oljeupptag och pigmentinträngning i tall (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies L. Karst) vid impregnering med Linotechmetoden. Other thesis, SLU.

Steén, Markus (2009) Forest products and services in northern Laos. Other thesis, SLU.

Sundin, Carolina (2009) Sådd av tallfrön med vattenryggsäck. Other thesis, SLU.

Svensson, Malin (2007) Vattenkvalitén i Fredstorpsbäcken - dikad bäck på fastigheten Rämningstorp i Skara kommun. Other thesis, SLU.

Sverker, Jennie (2009) A comparison of protein complexation capacity among six boreal species and the consequences for nitrogen mineralization. Other thesis, SLU.

T

Tjernell, Tomas (2007) Vindfällning, tillväxt och plantuppslag i en 13-årig granskärm i Medelpad. Other thesis, SLU.

Triumf, Hanna (2008) Landskapsplanering och konnektivitetsförbättringar inom värdetrakter i Västerbottens län. Other thesis, SLU.

W

Werndin, Lisa (2007) Effekter av gödsling i äldre tallbestånd på renbetesväxter i fält- och bottenskikt. Other thesis, SLU.

Ö

Österström, Ann (2008) Flygbildsanalys av trädskiktets status efter brand. Other thesis, SLU.

Östh, Sara (2009) 2000 years of forest dynamics in the Ecopark Raslången, South Sweden. Other thesis, SLU.

This list was generated on Tue Sep 26 00:42:56 2017 CEST.