Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Bringevik, Peter (2004) Närklimat vid avvänjning av smågrisar. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Exjobb-13.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

SUMMARY Several studies have shown that weaning pigs are in great need of heat. The reason for this is mainly because the pigs are given very little feed just after weaning. Some of the pig producers of today have tried to get along with these problems by building some kind of hut for the pigs. Some of these pig houses have been included in this study.The study has shown shortcoming functions for the pig cottage. The expected heat increase has not occurred. This is so mainly because the cottages is not sealed enough and therefore the heat in the cottage leaks out. A prototype of a heat hut have been made with space for 10 weaning pigs. Different heights of the roof (opening area), and different amounts of insulation have been studied for the effect of differences in air temperature, outside the cottage compared to the inside of the hut, ΔT. Roof heights between 400 mm and 700 mm have been studied. Roof heights about 700 mm is a common height for the huts that are produced nowadays. Roof heights below 400 mm is not considered relevant because at that height there is a problem for the pigs to get into the hut. It has been shown that the opening area had most effect on the increase of ΔT. The study showed that it's possible to get a ΔT of more than 12°C with an uninsulated hut without any additional heat. If you in addition to that add insulation on the roof and the walls you get a ΔT of further 1°C. This increase in temperature is often not enough for weaning pigs that often get little feed. Houszka (2001) showed that the wall- and roof materials in the cottage have great influence on the operative temperature of the cottage. By combining a small opening area and the use of materials that reflects the heat well in the hut you are probably able to reach expected temperatures, without additional heat, for the weaners. A methodology is presented which determine different values of the floor thermal resistance of floors. The methodology is based on a simple well insulated heat vessel witch is filled with hot water and whose only possibility to release heat is to the floor surface. By studying the temperature decrease process you can determine the thermal resistance of different floors without knowledge of the floor insulation, thickness of the concrete and the surface temperature at the time of the study. This value of the floor thermal resistance for the floor is used to determine the lower critical temperature for the weaning pigs by using a methodology that was presented by Bruce & Clark (1979). Those lower critical temperatures are presented in table 10, given weight of the pigs, part of maintenance energy requirement and the thermal resistance of the floor. SAMMANFATTNING Flera undersökningar har visat att grisar som avvänjs har stort behov av värme. Detta till stor del beroende på att man ofta ger grisarna minimalt med foder strax efter avvänjningen. Vissa av dagens svinproducenter har försökt komma till rätta med dessa problem genom att bygga någon sorts hydda för grisarna att vistas i. Några av dessa stallar har undersökts och visat på brister i funktionen av dessa hyddor. De ger inte den förväntade värmeökning man önskat. Främst beror detta på att hyddorna ej är tillräckligt täta och därför läcker värme ut som finns i hyddorna. En prototyp av en värmehydda har tillverkats med plats för ca 10 nyavvanda grisar. Där har undersökts hur olika takhöjder (öppningsarea) och isoleringsgrad påverkat differensen mellan temperaturen inne i hyddan jämfört med utanför, ΔT. Takhöjder mellan 400 mm och 700 mm ovan golv har undersökts. Takhöjder omkring 700 mm är idag en vanlig höjd hos tillverkare av dessa slags värmeåtgärder för avvänjningsgrisar. Takhöjder under 400 mm anses inte vara relevant för avvänjningsgrisar då det börjar bli problem för grisarna att komma under taket. Det har här påvisats att öppningsarean hade störst betydelse för ett ökat ΔT. Undersökningen visade att man kan få ett ΔT på över 12 °C med hjälp av en helt oisolerad hydda utan tilläggsvärme. Om man därutöver isolerar hyddans tak och väggar når man ett ΔT på ytterligare ca 1°C. Denna temperaturökning är ofta inte tillräcklig med den restriktiva utfodring man många gånger har till nyavvanda grisar idag. Houszka (2001) visade att hyddans vägg- och takmaterial har stor påverkan på den operativa temperaturen i hyddan. Om man kombinerar en hydda med låg takhöjd och använder material som reflekterar värmen väl bör man kunna komma upp i önskade temperaturer, utan tilläggsvärme, för avvänjningsgrisarna. Här presenteras också en metodik för att bestämma olika golvs värmemotståndstal. Metodiken bygger på ett enkelt välisolerat värmekärl som fylls med hett vatten och som endast har möjlighet att avge värme mot govytan. Genom att studera temperaturavklingningsprocessen visas här hur man kan bestämma olika golvs värmemotståndstal utan att ha någon vetskap om golvets karaktär avseende isoleringsmängd, betongtjocklek och temperatur vid mättillfället. Detta värmemotståndstal ligger till grund för att bestämma avvänjningsgrisarnas lägsta kritiska temperatur med hjälp av en metodik Bruce & Clark (1979) utarbetat. Dessa lägsta kritiska temperaturer presenteras i tabell 10, givet grisvikt, del av underhållsbehovet och golvets värmemotståndstal.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: grisar, kultingar, avvänjning, värmebehov, värmehyddor, stallar
Subject (faculty): Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Jenny Ericsson
Date Deposited: 12 Nov 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:56
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2019

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics