Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Strömberg, Cecilia (2003) Hästtransportsläp - krav, utformning och funktion. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Exjobb-11.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

SUMMARY The interest of horses in the riding sector has increased the last decades. A large amount of horses are transported in a 1 or 2-horse trailer, which is pulled by a car. Today a large number of different products and designs of trailers can be found on the market. The difference in shaping of trailers depends on tradition and experience. There are no detailed directions on the demands for shaping of horse trailers today. The literature review contains a market analysis of both Swedish and imported horse trailers. The market analysis is about function, shaping and use of material. The basic regulations for transport of live animals, the regulations and recommendations in Sweden and the common market are described. When transport live animals for more than eight hours the animals shall be able to lie down. Horses which are transported in a 2-horse trailer can not lie down. This means that transportation of horses for more than eight hours are done with a horse lorry and for less than eight hours you can use a horse trailer. An account is made for the demands on which type of driving license you need for pulling a horse trailer. And further the Car inspection authority in Sweden and their task in examining horse trailers are also reflected over in this essay. Previous research and examination on horse trailers are limited. Earlier research on horses comparing the effects on their behaviour and heart frequency when they travel backwards or forwards have been carried out. In the field study five different horse trailers were tested and examined. Horse trailers were chosen from out of a comparison between one axle and bogie, type of spring system and ventilation system. In the field study each horse trailer was tested twice. In the first test run the vibrations were measured on two different types of road materials, gravel and asphalt. In the second test run noise level, carbon monoxide and temperature were measured. Additionally ventilation and air movements were examined at different speeds. Finally working environment and security were visually examined. The field study showed that insulation of horse trailers can lower the noise level. Carbon monoxide measurements indicated occurrence of carbon monoxide in horse trailers where air came in from behind. Occurrence of carbon monoxide can be avoided if the air intake is placed in the front of the trailer and is shaped so that air is pressed into the trailer and causes a over pressure inside the trailer. The airflow in horse trailers were measured and varied a lot. The recommendations for the ventilation of livestock houses are scientifically based and these values could be used for dimensioning of ventilation in horse trailers. The different ventilation needs can be obtained if the air intake is adjustable, placed in the front and has such a shaping that air is pressed into the trailer. Results from temperature measurements could not be used because of instrument error. Vibrations measurements on gravel and asphalt roads showed that type of spring system on asphalt roads had no vital importance. On the other hand it could be demonstrated that the vibration values (expressed as RMS) on gravel road were low, less difference compared to asphalt road, on the trailers with steel torsion spring system. The vibration measurements were difficult to interpret and there is a need of further research in this field. In some of the horse trailers air movements were not always as they were thought to be. Air movements can be controlled with different placing and shaping of the air intake and outlet. The working environment was only studied as a minor part in this investigation. Security was only visually examined. SAMMANFATTNING Intresset för hästar inom ridsportsektorn har ökat de senaste decennierna. Ett stort antal av hästarna transporteras med s.k. hästtransporter avsedda för en eller två hästar. En hästtransport kopplas till ett dragfordon av personbilstyp. Idag förekommer det en rad olika fabrikat och utförande av hästtransporter. Skillnaderna i utformning av hästtransporterna beror på tradition och erfarenhet. Några detaljerade anvisningar på krav för utformning av hästtransporter finns inte idag. Litteraturstudien innehåller en marknadssammanställning av både svensktillverkade och importerade hästtransporter. Marknadssammanställningen berör funktion, utformning och materialanvändning. De grundläggande bestämmelserna om transporter av levande djur och de bestämmelser och råd som gäller hästtransporter i Sverige och EU beskrivs. Vid transport av levande djur i mer än åtta timmar skall djuren kunna ligga ned. När hästar transporteras i hästtransport i form av släpvagn kan hästarna inte ligga ned. Detta innebär att transport i mer än åtta timmar sker i transporter av typen lastbil och vid åtta timmar eller kortare kan transport ske med "släpvagn". Redovisning görs av vilka krav på körkort som ställs för att få framföra en transport. Bilprovningens uppgift vid kontrollbesiktning av transporter och vid registreringsbesiktning, i dagligt tal "typbesiktning", tas upp. Tidigare forskning och undersökning av transporter i form av släpfordon är begränsat. Det har tidigare genomförts en del forskning där man jämfört effekterna på hästars beteende och hjärtfrekvens när de åker bak- eller framlänges. I fältstudien provkördes och utvärderades fem olika transporter. Transporterna valdes utifrån att en jämförelse önskades mellan enaxlade och boggi, typ av fjädring och ventilationssystem. Vid fältstudien provkördes transporterna två gånger. Första gången mättes vibrationer på grusväg och asfaltväg. Andra gången mättes bullernivå, kolmonoxidhalt och temperatur. Vidare undersöktes ventilation och luftrörelser. Även arbetsmiljö och säkerhet undersöktes visuellt. Studierna visade att isolering i transporten kan sänka bullernivån. Mätningen av kolmonoxidhalten visade på förekomst kolmonoxid i de transporter där luften kom in bakifrån. Förekomst av kolmonoxid i transporterna kan undvikas genom att tilluftsdonet placeras framtill och har en sådan utformning att luften trycks in och bildar ett övertryck i transporten. Luftflödet varierade i transporterna. Ventilationsbehovet i djurstallar är vetenskapligt framtagit och dessa värden skulle kunna användas vid dimensionering av ventilationsbehovet i transporterna. Ventilationsbehovet kan tillgodoses om luftintaget är reglerbart, placerat framtill och har en sådan utformning att luften trycks in. Resultaten från temperaturmätning kunde inte avläsas på grund av instrumentfel. Vibrationsmätningarna på grusväg och asfaltväg visade att på asfaltväg hade fjädringstypen inte någon avgörande betydelse. Däremot på grusväg kunde det konstateras att effektivvärdet för vibrationen (RMS) var lågt på transporten med ståltorsion, det vill säga minst skillnad jämfört med asfaltväg. Mätvärdena på vibrationerna var svårtolkade och det krävs ytterligare forskning på detta område. Luftrörelserna i en del transporter var inte alltid de tänkta. Luftrörelserna kan styras genom olika placering och utformning av till- och frånluftsdonen. Arbetsmiljö finns med i undersökningen som en mindre del. Säkerheten undersöktes enbart visuellt.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: hästar, hästtransporter, trailers, ventilation, vibrationer
Subject (faculty): Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Jenny Ericsson
Date Deposited: 12 Nov 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:56
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2016

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics